Zondagsschool Samuël

Op de zondagsschool worden kinderen van de basisschool elke zondagmorgen onderwezen uit Gods Woord. Ze komen samen van 11.45 tot 12.30 uur in het verenigingsgebouw de Hoeksteen.

Er zijn twee groepen
Kinderen van groep 1 tot en met 3 (in de zaal op de eerste verdieping)
Kinderen van groep 4 tot en met 8 (in de zaal beneden)

Kerstfeestviering
De jaarlijkse kerstfeestviering vindt plaats in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente op Eerste Kerstdag ’s avonds om 18.30 uur. Valt Eerste Kerstdag op zondag dan vindt de kerstfeestviering op de zaterdagavond ervoor plaats. Tijdens de kerstfeestviering wordt er afscheid genomen van de kinderen die de zondagsschool verlaten.

Contactmiddag

Elke maand, in de periode van september tot en met mei, is er in de Hoeksteen een contactmiddag. Hoewel in de eerste plaats onze ouderen in de gelegenheid worden gesteld deze middagen bij te wonen, zijn ook de alleenstaanden of andere belangstellenden hartelijk welkom, van welke leeftijd ook. Het is een plaats van ontmoeting. Op de contactmiddagen wordt een meditatie gehouden. Daarna is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de pauze wordt er een gedeelte uit een boek voorgelezen. De middagen beginnen om half 3 en duren tot omstreeks half 5 en staan onder leiding van de predikant.

Jeugdvereniging 

Eenmaal in de zoveel weken op zondagavond komt de jeugd samen voor een preekbespreking of staat er tijdens deze avond een ander thema centraal. 
Voor meer informatie over de jeugdvereniging, verwijzen wij u/jou naar de afkondigingen tijdens de dienst of naar de Kerkbode en/of de Zaaier.

Bijbelkring

Minimaal eenmaal per maand, in de periode oktober tot en met mei wordt op woensdagavond een Bijbelkring gehouden in het verenigingsgebouw de Hoeksteen. Per seizoen wordt het te behandelen onderwerp door de predikant vastgesteld. Deze avonden beginnen om 20.00 tot ca. 21.30 uur 

Kinderclub

In de periode van oktober tot en met juni/juli komt de kinderclub negen keer samen op woensdagmiddag van 14.30 - 16.30 uur in verenigingsgebouw de Hoeksteen. Er wordt een Bijbelverhaal verteld aan de kinderen en daarna wordt er geknutseld.
Rond Kerst en aan het einde van het seizoen is er een maaltijd samen en worden er spelletjes gedaan. 
Alle kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 zijn van harte welkom!