ANBI rapport

 

ANBI Diaconie Hervormde Gemeente Scherpenisse

 1. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente te Scherpenisse

RSIN/Fiscaal nummer: 828680012

KvK-nummer: 77679431

Website adres: www.hervormdscherpenisse.nl

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Verdere contactgegevens: https://hervormdscherpenisse.nl/contact  

De Hervormde gemeente te Scherpenisse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

Onze Hervormde gemeente kan geplaatst worden in de hervormd-gereformeer­de modaliteit binnen de Hervormde kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenk­dagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

In de beide sacramenten, te weten de bediening van het Heilig Avondmaal (4 keer per jaar) en de bediening van de Heilige Doop (ongeveer 4-5 keer per jaar) belijdt de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God.

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisge­schriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsvorm en Bekentenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van de vaderen. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenis­geschriften van de kerk, de Drie Formulieren van Enigheid, namelijk de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leeregels.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Scherpenisse.

 

 1. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

 

 1.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 

Hieronder vindt u een samenvatting van het beleidsplan 2015-2019 van de diaconie van onze gemeente.

Samenvatting beleidsplan

Diaconaat is het verlenen van daadwerkelijke c.q. financiële ondersteuning van degene die één of meerdere, van diverse naar vorm te onderscheiden, hulp- en/of -zorgverlening nodig heeft of geeft.

De basis en het kader van onze diaconale opdracht is het Woord van God. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament wordt geschreven over het dienen van de HEERE en dienstbaar te zijn aan de naaste.

In het diaconaat gaat het er ten eerste om dat er in alle getrouwheid en naarstigheid aalmoezen en goederen verzameld en bewaard worden, en ten tweede gaat het om de uitdeling waarbij onderscheidingsgave en voorzichtigheid betracht wordt, om de aalmoezen daar te besteden daar waar het van node is, om met blijmoedigheid en eenvoudigheid met een bewogen hart en een toegenegen gemoed de armen te helpen.

De hulp en/of zorgverlening kan liggen in de directe lijn, dat wil zeggen door of in opdracht van de diaconie in eigen gemeente, of in de indirecte lijn. Hierbij moet gedacht worden aan de instellingen die diaconaal handelen. In het laatste geval zal Gods Woord als toetsingscriterium gehanteerd worden. Bij de hulp- en/of -zorgverlening mag het Woord van God, ter vertroosting voor degene die hulp/zorg ontvangt, niet ontbre­ken. Het gaat dus om Woord en Daad.

Toetsingslijst

 • Beantwoordt de doelstelling van de aanvrager aan onze diaconale opdracht?
 • Bijdragen worden alleen verstrekt aan instellingen/organisaties die diaconaal handelen, waarbij door de diaconie van de Ned. Herv. gemeente van Scherpenisse Gods Woord en de Belijdenisgeschriften als norm gehan­teerd wordt.
 • De diaconie moet voldoende inzage hebben in de financiële situatie van de aanvrager, om te kunnen beoordelen of de bijdrage echt nodig is.
 • Komt bij de aanvrager via andere kanalen geld binnen? Zo ja, is onze bijdrage nodig?

 

 1. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan

Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente te Scherpenisse

 1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Exploitatie 2022 laat een positief resultaat zien van ad €3.143

De opbrengsten levend geld waren € 5065,- hoger t.o.v. 2021. Ook de opbrengsten vanuit onroerende zaken waren door hogere pachtopbrengsten ad € 629 hoger i.v.m. € 94 hogere pacht per ha i.v.m. gestegen regionorm 2021 naar € 471 per ha met daarbij hogere huuropbrengsten ad € 350 vanuit exploitatie verenigingsgebouw de Hoeksteen resulteerde dit in totale meeropbrengsten ad € 979 uit Onroerende zaken. Opbrengsten uit rente Lening u/g kerkrentmeesters t.o.v. 2021 i.v.m. gestegen rente resulteerde ook in een hogere opbrengst ad € 1364.

Totale inkomsten waren met totaal € 37.523,- uiteindelijk € 9.604 hoger in vergelijking met het boekjaar 2021 wo hogere opbrengst ad €2196 uit door te zenden bestemmingscollecten. 

De totale uitgaven bedroegen ad € 34.380 in vergelijking met het boekjaar 2021 was dit ad € 10.223 hoger waarvan o.a. ten behoeve van diaconaal werk plaatselijk ad €4.336 en ten behoeve van diaconaal werk regio / landelijk € 3.838  hogere afdracht i.v.m. door te zenden collecten ad € 2181- waardoor het exploitatie resultaat in 2022 met een positief saldo van ad € 3.143 kon worden afgesloten.

Resumerend ; Per saldo is er ten gevolge van het positieve exploitatie resultaat ad € 3.143 aan het totaal eigen vermogen ad € 513.876 per 31-12-2021 toegevoegd waardoor dit per 31-12-2022; € 517.019 bedraagt.

 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.